Pomoc psychologiczna, terapia, coaching

Coach - Terapia - Pomoc psychologiczna
Coach - Terapia - Pomoc psychologiczna 2

Terapia:

Terapia psychologiczna krótkoterminowa

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Stanowi ona przykład jednego z wielu kreatywnych podejść w psychoterapii. Twórcami modelu są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. Od 1990 roku BSFT rozwija się
w Polsce jako podejście psychoterapeutyczne. Autorzy powołują się na późne prace Miltona H. Ericsona oraz metody pracy w Mental Research Institute w Palo Alto.

Celem TSR nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł (solving problem vs creating solutions). Nie interesujemy się w tym modelu tworzeniem teorii opisującej naturę problemu klienta, bądź stawianiem diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Diagnoza jest uważana za mało przydatną, a czasami i przeszkadzającą. Zamiast tworzenia teorii na temat: „jak być powinno” i „dlaczego tak nie jest”, TSR zajmuje się tym, „co się sprawdza” i „co pomaga” oraz szuka sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia klienta. Następuje tu całkowita akceptacja perspektywy patrzenia klienta na własne życie. Jest to moment, od którego zależy tak ważna zasada wzajemnej współpracy klient – terapeuta. Pojawianie się oporu, oznacza błąd w sztuce i zagrożenie dla wzajemnej współpracy.

Większość wysiłków terapeutycznych nastawiona jest na szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów, w których klient korzystał ze swoich sił, zasobów, umiejętności. Uważa się, że właśnie wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii tych mocnych stron daje szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Perspektywa pracy terapeutycznej jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Założenia TSR:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Prostota tej filozofii jest zaskakująca, co nie jest jednoznaczne z łatwym stosowaniem jej, jak i całego modelu, w pracy terapeutycznej. Zastosowanie tak prostych narzędzi, jakie proponuje ta metoda, staje się dla osób używających jej w praktyce niezwykle trudnym zadaniem, wymagającym wiele samodyscypliny.

Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Klient jest ekspertem od swojego życia. Terapeuta jest „ekspertem” od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z pacjentem precyzyjną wizję celu i najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)

Jest to nurt terapeutyczny wywodzący się ze szkoły poznawczo-behawioralnej, który zalicza się do terapii krótkoterminowych. Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy klienta równolegle pomagając krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone – i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe.

Terapeuci koncentrują się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości klienta.
Terapia ma jasno określone cele.

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Terapeuci poznawczo – behawioralni, w swojej pracy, zwracają uwagę na sposób, w jaki ich pacjenci wprowadzają się w cierpienie emocjonalne i tworzą zaburzenia poprzez różnego rodzaju irracjonalne myśli i niezdrowy dialog wewnętrzy.

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania, dlatego pacjenci szybko, bo już po kilku sesjach, odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości.

Podstawowy model terapeutyczny to „ABCD Emocji“, czyli skąd biorą się emocje:

A – Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B – Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C – Emocje ( Twoje uczucia)
D – Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)

Można za pomocą tego modelu przeanalizować, w jaki sposób tworzymy swój nastrój. Dzięki czemu można nauczyć się kontroli emocji oraz odpowiedzialności za ich powstawanie i zmianę.

Terapeuta jest aktywny i podważa niezdrowe przekonania jednak ostatecznie to pacjent jest ekspertem od swoich myśli i formułuje je w zdrowy dla siebie sposób. Często nie możemy zmienić faktów, ale zawsze możemy zmienić nasze niezdrowe przekonania o tych faktach – tym samym zmieniając nasze przekonania na zdrowsze, zmieniamy nasze emocje na bardziej pożądane.

Niezdrowe przekonania mogą być źródłem naszego cierpienia emocjonalnego. Skuteczną metodą oceny naszych przekonań pod względem wartości zdrowotnej jest Pięć Pytań Zdrowego Myślenia:

Czy to przekonanie jest oparte na faktach?
Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie?
Czy to przekonanie pozwala mi osiągać bliższe i dalsze cele?
Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać?
Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak, jak chciałbym się czuć?

Zdrowe przekonania spełniają, co najmniej trzy z tych pięciu zasad. Zdrowe przekonania jednej osoby, nie muszą być zdrowe dla innej. Dzisiejsze zdrowe przekonania mogą być niezdrowe w innym czasie. Obecnie podejścia poznawczo-behawioralne są bardzo popularne ze względu na krótki czas trwania terapii oraz skuteczność potwierdzoną licznymi badaniami.

Coach obraz 3

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Stosuję podejście interdyscyplinarne, wieloprofilowe. Metody, techniki i formy pracy są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do klienta i jego rodziny. Wykorzystywane przeze mnie metody terapeutyczne, to między innymi:

 • Kids’ Skills – Dam Radę, Jestem z Ciebie Dumny
 • NVC – Porozumienie bez przemocy
 • Metoda Behawioralna
 • Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna (Krakowska)
 • Metoda Strukturalna
 • Terapia Ręki
 • Alternatywne Metody Komunikacji (PECS, Makaton, Programy wg Magdaleny Grycman)
 • Attention Autism
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Knill’ów
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia Integracji Sensorycznej – elementy
 • Integracja Odruchów
 • Sensoplastyka
 • Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss
 • Terapia Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders
 • Masaż Shantala, Shantala Body Touch
 • Mindfulness, Self-Reg

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

Konsultacje, Wsparcie Psychologiczne, Psychoedukacja, Diagnoza w obszarze:

 • Spektrum autyzmu
 • Dzieci/młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dziecko małe, w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, młodzież o prawidłowym rozwoju
 • Rodzina – sytuacje kryzysowe, trudności małżeńskie/partnerskie/w relacji z dziećmi
 • Zachowania trudne, trudności wychowawcze
 • Przeciążenie psychiczne, stres
 • Trudności w relacjach z innymi
 • Wspieranie samorealizacji, rozwój jednostki
 • Diagnoza:
  • Diagnoza funkcjonalna – za pomocą narzędzi: PEP-R (Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi), KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego dla dzieci od 0 do 9 roku życia), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • Diagnoza spektrum autyzmu (w oparciu między innymi o Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS, M-CHAT R/F, wywiad anamnestyczny, autorski Arkusz Obserwacji)
  • Diagnoza rozwoju sensomotorycznego
  • Diagnoza zaburzeń sensorycznych w zakresie nadwrażliwości oraz podwrażliwości
  • Diagnoza funkcjonalna ręki
  • Diagnoza przetrwałych, niezintegrowanych odruchów pierwotnych
  • Diagnoza umiejętności porozumiewania się
  • Opiniowanie po przeprowadzonej diagnozie

COACHING:

Coaching jest efektywną metodą rozwoju osobistego, gdzie Klient i Coach tworzą porozumienie, którego celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy.

Jest to współpraca pomiędzy Coachem, a Klientem indywidualnym lub firmą, organizacją, aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie Klient w biznesie, jak i życiu osobistym – realizując wyznaczone cele.

Coachowie pracują z Klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi Klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu:

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości Klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów

Coaching, to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać Klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość. Pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Coach motywuje i inspiruje Klienta, aby osiągnął cele, które sobie wyznaczył lub pomaga wyznaczać cele i wypracowuje narzędzia pomocne na drodze ich realizacji. Jest jak profesjonalny partner, który pomaga zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić do podjęcia działań oraz uaktywnić pełen potencjał Klienta, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Coach doprowadza do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Klientowi w tej drodze.